ГоловнаРеєстраціяВхід Офіційний сайт школи І-ІІІ ступенів № 151 міста Києва Понеділок, 19.04.2021, 18:23
  Каталог статей Вітаю Вас Гість | RSS

 
 
Головна » Статті » Вчителю-початківцю і не тільки

Уроки — проблемні ситуації, дискусії

УРОКИ: РІЗНОВИДИ, ОСОБЛИВОСТІ, ЦІКАВИНКИ

Уроки — проблемні ситуації

→ Якими є способи створення проблемної ситуації?

• Постановка перед учнями теоретичної проблеми, пояснення зовнішніх протиріч, спостережень у фактах, доказах, отриманих на основі спостережень або в результаті вимірювання.

• Створення проблеми шляхом викладення теорії виникнення й розвитку якогось поняття.

• Постановка проблеми шляхом аналізу й узагальнення засвоєних раніше знань та вмінь.

• Виникнення проблеми як наслідок знаходження шляхів і способів розв’язання завдань.

Учитель ставить проблеми, сам їх розв’язує, розкриваючи протиріччя розв’язання, його логіку й доступну систему доказів.

Учні стежать за логікою викладення, контролюють її. Учитель супроводжує викладення запитаннями, па які відповідає сам або ставить їх учням.

Велике значення має мовлення вчителя: яскраве, емоційне, логічно бездоганне. Учні роблять записи у зошитах, тому вчитель повинен продумати зміст, форму запису на дошці, а отже, і в зошитах.

→ Як організувати роботу
під час уроку — проблемної ситуації?

Для кожного учня можуть бути підготовлені таблиці зі змістом викладення матеріалу, із пропусками, що заповнюють під час слухання лекції. У таких таблицях уже міститься другорядний текстовий матеріал, тому учні не витрачають часу на його відтворення, а заповнюють ту частину, що є темою цього заняття. Такі таблиці є доречними для систематизації знань і класифікації понять.

Напередодні уроку учням пропонують домашнє завдання: у розділену навпіл сторінку ліворуч виписати необхідні визначення, теореми та ін., що активно використовуватимуться на уроці, місце праворуч залишити вільним (заповнити на уроці під керівництвом учителя).

Уроки-дискусії

«Дискусія» — це обмін думками в найрізноманітніших формах.

Будь-яке зростання, просування вперед є неможливим без обміну думками, дебатів і суперечок. Особливо це стосується духовного та професійного розвитку людини.

Дискусія як колективне обговорення може мати різний характер залежно від досліджуваного процесу, рівня його проблемності та, як наслідок, висловлених суджень.

Основне завдання — виявлення різноманітних точок зору учасників на питання або проблему і всебічний аналіз кожної з них (за потреби).

Що таке суперечка, полеміка, дебати, диспут?

Суперечка — дискусія, що має характер міжособистісного конфлікту, де кожний захищає своє «я».

Полеміка — зіткнення з ідейним супротивником (опонентом).

Дебати — обмін думками на зборах, засіданні.

Диспут (від лат. disputare — міркувати, розбирати, сперечатися) — публічна дискусія, що спеціально організована для певної аудиторії.

→ Якими є переваги дискусії?

• Дає імпульс проблемному навчанню (учні активно здобувають знання, розв’язуючи пізнавальні завдання).

• Формуються специфічні вміння й навички: уміння формулювати думки, аргументувати їх (прийоми доказової полеміки), навички критичного мислення.

→ Якими є переваги навчальної дискусії?

Навчальна дискусія присвячена конкретній проблемі, відрізняється від решти видів дискусій тим, що новизна її проблематики є такою тільки для учнів, які беруть участь у дискусії, тобто те розв’язання проблеми, що вясе знайдено в науці, мають знайти учні.

Для вчителя, який організує навчальну дискусію, зазвичай результат відомий заздалегідь. Метою є насамперед процес пошуку, що повинен привести до об’єктивно відомого, але з погляду учнів, суб’єктивно нового, тобто до запланованого педагогом завдання. Це може бути тільки в тому випадку, якщо пошуком розв’язання проблеми повністю управляє вчитель.

→ Умови успішного проведення навчальної дискусії

1. Для проведення дискусії педагог створює й підтримує певний рівень взаємин учнів — доброзичливий і відвертий, тобто управління дискусією з боку педагога має комунікативний характер.

2. Педагог управляє процесом пошуку істини. Навчальна дискусія є припустимою, якщо вчитель зуміє забезпечити правильність висновків.

3. Важливу роль відіграють:

• рівень компетентності в розглянутій проблемі педагога-організатора та достатній практичний досвід розв’язання подібних проблем учнями;

• рівень розв’язання проблемних ситуацій завдяки серйозній методичній підготовці вчителя, тобто відносно низький рівень імпровізації з боку педагога. Одночасно — досить високий рівень імпровізації з боку учнів. (Звідси — необхідність управління педагогом процесом проведення дискусії.)

Метою іі результатом навчальної дискусії є високий рівень засвоєння учнями необхідних знань, розвиток у них діалектичного мислення. Навчальна дискусія дозволяє максимально повно використати досвід слухачів, сприяє кращому засвоєнню досліджуваного ними матеріалу. Це зумовлено тим, що в груповій дискусії не вчитель говорить слухачам про те, що є правильним, а самі учні обґрунтовують принципи й підходи, запропоновані вчителем, максимально використовуючи власний досвід.

Навчальні дискусії є найбільш ефективними під час вивчення й осмислення складного матеріалу й формування потрібних настанов. Цей активний метод навчання забезпечує можливості для зворотного зв’язку, підкріплення, практики, мотивації й перенесення знань і навичок з однієї галузі до іншої.

→ Як обговорювати складні й дискусійні
питання та проблеми?

Серед складних питань (проблем) виокремлюють так звані дискусійні (принаймні дві протилежні точки зору), при цьому колена точка зору (варіант розв’язання проблеми) має своїх прихильників і кожну підтримують переконливою аргументацією. Між двома протилежними точками зору можуть існувати різні проміжні точки зору. Зазвичай дискусійне питання (або проблема) формулюють у вигляді запитання, на яке можна дати відповідь «так» або «ні». (Приклад. Чи потрібно змінювати Конституцію? Чи допоможе прийняття суворіших законів знизити рівень злочинності?)

Обговорення складних і дискусійних питань і проблем — один з основних прийомів у викладанні права, суспільствознавства, літератури. Завдяки таким обговоренням учні вчаться бачити складні дискусійні питання та проблеми, розв’язувати їх, розуміти різні позиції.

→ Що може завадити проведенню дискусії?

Різні види дискусій («карусель», «один — удвох — усі разом» та ін.) передбачають полеміку, стосуються особистих переконань і провокують емоційні реакції, що може ускладнити роботу педагога й завадити успішному перебігу всій дискусії.

Отже, під час проведення уроку-дискусії педагогові необхідно щохвилини стежити за коректністю висловлювань учнів, контролювати підвищений тон, зайві жести й міміку опонентів і вчасно втручатися у полеміку, залагоджуючи можливі непорозуміння й уникаючи образ.

→ Алгоритм дій учителя

1. Ретельно планувати обговорення:

• обрати дискусійне питання або проблему. Переконатися, що обрана тема є актуальною й одночасно цікавою для учнів, відповідає їх віковим особливостям, пізнавальним потребам і соціальному статусу;

• підготувати матеріал, який учні повинні прочитати. Зробити все, щоб були розглянуті всі основні точки зору щодо запропонованої теми й викладений досить глибокий аналіз проблеми.

2. Обрати метод проведення обговорення. Вільна дискусія відбувається успішно тільки в тому випадку, якщо вчитель і учні вже мають досвід подібної роботи. Необхідно:

• дати учням випереджальне домашнє завдання — ознайомитися із навчальним матеріалом, що обговорюватиметься під час дискусії на уроці;

• дати учням для опрацювання вдома список додаткової літератури та інших джерел із запропонованої теми;

• продумати 3—4 способи, за допомогою яких можна розпочати обговорення, на той випадок, якщо не вдасться відразу розпочати дискусію (попросити учнів ставити запитання, висловлювати з місця свою думку із приводу вступного питання);

е скласти список запитань, що допоможуть спрямувати обговорення й концентрувати увагу класу;

• підготувати інтерактивні вправи й розминки для переключення уваги й зміни видів діяльності.

3. Правильно подати для обговорення учням дискусійне питання і проблему:

• необхідно бути нейтральним. Заздалегідь не висловлювати свою або інші точки зору;

• переконатися, що учні розуміють проблему; за потреби використовувати запитання, щоб забезпечити розуміння;

• визнати, що розбіжності в поглядах мають право на існу> вання. Вони є частиною громадського життя, тому учні повинні навчитися обговорювати розглянуті протиріччя;

• ознайомити учнів із протилежними думками коректно й справедливо (забезпечувати збалансованість різних позицій).

4. Виробити разом з учнями (або узгодити з ними) правила роботи з дискусійними питаннями й проблемами:

• критично ставитися до думок, але не до людей;

• для того щоб попросити слова, слід підвести руку;

• не переривати інших, не говорити одночасно;

• вислуховувати думки інших, навіть якщо з ними не згодні;

• повторювати своїми словами висловлення інших, щоб навчитися увалено слухати й переконатися в тому, що правильно зрозуміли зміст твердження співрозмовників;

• намагатися знайти найкраще розв’язання проблеми, а не переспорити співрозмовників;

• не ухилятися від теми й бути лаконічним у висловлюваннях;

• уникати довгих історій, анекдотів або прикладів;

• заохочувати інших до участі в обговоренні;

• бути доброзичливим і терпимим до інших думок.

Можна ці правила оформити у вигляді плаката й повісити в класі (або розмножити й роздати учням). Потрібно контролювати дотримання правил в аудиторії, неодноразово звертаючись до них.

5. Бути прикладом у проведенні обговорення:

• дотримуватися прийнятих правил;

• дозволяти учням брати під сумнів позицію вчителя;

• визнавати наявність складних або слабких місць у вашій позиції;

• виявляти повагу до всіх думок;

• зосередити увагу на доказах і достовірній інформації;

6. Під час проведення обговорення:

• робити позначки, що допоможуть підбити підсумки й дотриматися меж обговорюваної проблеми;

• активно використовувати невербальні (несловесні) знаки, що дозволяють підтримувати плин розмови (жести й міміка допомагають управляти обговоренням, не перериваючи його);

• уважно слухати учнів, стежити за ходом обговорення, за настроєм, не дозволяти ухилятися від теми;

• прояснювати сумніви учнів;

• регулювати емоційний тон дискусії. Ставити конкретні запитання, щоб спонукати обговорення, й абстрактні, щоб зупинити суперечку;

• бути напоготові, стежити за ознаками загасання дискусії. Можна змінити завдання, ставити «провокаційні» запитання, змінити ролі;

• завжди залишати достатньо часу для підбиття підсумків. Використовувати запитання для підбиття підсумків (підбиттям підсумків можуть стати різні аргументи, альтернативи розв’язання проблеми, наслідки розв’язання цієї проблеми, реальні приклади розв’язання питання).


>Джерело: Ворожейкіна О. М. 100 цікавих ідей для проведення уроку.
Категорія: Вчителю-початківцю і не тільки | Додав: Jul151 (19.08.2012)
Переглядів: 1989 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
 
 
Форма входу

Пошук

Прийом до 1 класів

Вакансії

Категорії розділу
Мої статті [1]
Адміністратору [21]
Атестація [8]
Вчителю-початківцю і не тільки [11]
Охорона праці та безпека життєдіяльності [26]
Поради батькам [9]
Поради вчителям [14]
Цивільний захист [9]
ПТУ [1]
І-ІІ р.а. [1]
ІІІ-IV р.а. [2]
Психологічна служба [5]
Педагогічна рада [7]
Публічна інформація [3]

Міні-чат

Shodennik.ua

Оголошення
До уваги учнів, батьків та мешканців мікрорайону!

У школі здійснюється збір
макулатури, кришечок від пластикової тари
та використаних елементів живлення

Google+

Блоги шкільних МО
 • МО класних керівників
 • МО вчителів початкових класів
 • МО вчителів-словесників
 • МО вчителів іноземних мов та зарубіжної літератури
 • МО вчителів математики, фізики та інформатики
 • МО вчителів суспільно-гуманітарних та природничих дисциплін
 • МО вчителів оздоровчо-естетичного циклу

 • Корисні посилання
 • Сайт Голосіївського РУО
 • КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
 • Сайт Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
 • Освіта.ua
 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 • Київський регіональний центр оцінювання якості освіти
 • Український центр оцінювання якості освіти
 • Центр науково-освітніх інновацій та моніторингу
 • Інститут інноваційних технологій та змісту освіти
 • Український інститут національної пам'яті
 • Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Б.Грінченка
 • Електронна реєстрація на курси підвищення кваліфікації
 • Профспілка працівників освіти
 • Державна інформаційна система освіти (ДІСО)
 • Літературно-художній журнал "Дніпро"
 • Безкоштовна електронна бібліотека класичної літератури
 • ON-ляндія - безпечна веб-країна
 • Соняшник - українознавча гра
 • Центр навчально-методичної літератури
 • ПедПРЕСА
 • РАНОК
 • МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
 • КИЇВСЬКА МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК
 • Київські учнівські олімпіади з інформаційних технологій і вивчення інформатики
 • Електронний репозитарій підручників
 • Моя кар'єра
 • АС Школа
 • Щоденник
 • Весела Абетка
 • Конкурс "Кенгуру"
 • Усе про Т.Г. Шевченка
 • Веб-простір безпеки
 • Укриття м. Києва
 • Блог бібліотеки "Чапаївка"

 • Блоги вчителів
 • Блог Савчук О.М.
 • Блог Коротич О.Р.
 • Блог Баришнікової А.П.

 • ДОН

  Гаряча лінія

  Свято дня
  Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

  Календар

  Київський час

  Погода в Києві

   

  Школа І-ІІІ ступенів № 151 міста Києва. Copyright MyCorp © 2021
  Безкоштовний хостинг uCoz